Projekti synonte të identifikonte dhe analizonte ndikimin e gjuhës së urrejtjes në media, si dhe të propozonte strategji dhe masa për reduktimin dhe parandalimin e saj.

Në kuadër të projektit u kryen analiza të detajuara të gjuhës së urrejtjes në kontekste të ndryshme mediatike, si dhe hulumtimi i efekteve dhe pasojave të këtij fenomeni në shoqëri. Ekipet e projektit punuan në identifikimin e modeleve problematike dhe shembujve të gjuhës së urrejtjes, si dhe në zhvillimin e modeleve për rregullimin dhe kontrollin e këtij lloj komunikimi.

Në bashkëpunim me shtëpitë mediatike, institucionet arsimore dhe shoqërinë civile, projekti realizoi me sukses një anketë publike dhe një punëtori me diskutime që synonin ngritjen e vetëdijes dhe të kuptuarit për rëndësinë e shmangies së gjuhës së urrejtjes dhe komunikimit të dhunshëm në media.

Me qëllim të përmirësimit të politikave dhe ligjeve për parandalimin e gjuhës së urrejtjes në media, projekti zhvilloi një sërë rekomandimesh dhe strategjish që u prezantuan në punëtori.

Zbatimi i këtij projekti rezultoi në rritjen e ndërgjegjësimit dhe angazhimit për të luftuar kundër gjuhës së urrejtjes në media, si dhe në përmirësimin e praktikave mediatike dhe mbrojtjes ligjore për grupet e prekura.